Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthAccountData Class

.NET Framework 4,5

System.Object
  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.OpenAuthAccountData

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public class OpenAuthAccountData

The OpenAuthAccountData type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodOpenAuthAccountDataInicializuje novou instanci třídy OpenAuthAccountData.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: