Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthAccount Constructor

.NET Framework 4,5

Inicializuje novou instanci třídy OpenAuthAccount.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.Data
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public OpenAuthAccount()
Zobrazit: