Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RedirectMode Enumeration

.NET Framework 4,5

Reprezentuje režim přesměrování, který se má použít při automatickém přesměrování na přátelské adresy URL.

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public enum RedirectMode

Member nameDescription
PermanentProvede trvalé přesměrování (kód odpovědi 301).

TemporaryProvede dočasné přesměrování (kód odpovědi 302).

OffNeprovede žádné automatické přesměrování (zakázáno).

Zobrazit: