Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FriendlyUrlSegmentsAttribute Class

.NET Framework 4,5

Reprezentuje atribut, který udává, že jsou segmentem přátelské adresy URL poskytovány hodnoty vazby modelu.

System.Object
  System.Attribute
    ValueProviderSourceAttribute
      Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.ModelBinding.FriendlyUrlSegmentsAttribute

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.ModelBinding
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public sealed class FriendlyUrlSegmentsAttribute : ValueProviderSourceAttribute

The FriendlyUrlSegmentsAttribute type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodFriendlyUrlSegmentsAttribute Vytvoří instanci třídy FriendlyUrlSegmentsAttribute.
Top

  NameDescription
Public propertyTypeId (Inherited from Attribute.)
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Attribute.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Attribute.)
Public methodGetModelName (Inherited from ValueProviderSourceAttribute.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodGetValueProvider (Overrides ValueProviderSourceAttributeGetValueProvider(ModelBindingExecutionContext).)
Public methodIsDefaultAttribute (Inherited from Attribute.)
Public methodMatch (Inherited from Attribute.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: