Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IHubProxy.Invoke Method (String, Object[])

.NET Framework 4,5

Asynchronně provede metodu v rozbočovači na straně serveru.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Hubs
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

Task Invoke(
	string method,
	params Object[] args
)

Parameters

method
Type: System.String
Název metody
args
Type: System.Object[]
Argumenty

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
Úloha reprezentující čas vrácení volání
Zobrazit: