Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IndexedDictionary<TKey, TValue>.Item Property

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Messaging
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public LinkedListNode<KeyValuePair<TKey, TValue>> this[
	TKey key
] { get; }

Parameters

key
Type: TKey
Zobrazit: