Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DependencyResolverExtensions.UseWindowsAzureServiceBus Method (IDependencyResolver, String, Int32, Int32)

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.ServiceBus (in Microsoft.AspNet.SignalR.ServiceBus.dll)

public static IDependencyResolver UseWindowsAzureServiceBus(
	this IDependencyResolver resolver,
	string connectionString,
	int instanceCount,
	int topicCount
)

Parameters

resolver
Type: Microsoft.AspNet.SignalR.IDependencyResolver
connectionString
Type: System.String
instanceCount
Type: System.Int32
topicCount
Type: System.Int32

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type IDependencyResolver. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: