Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ConnectionExtensions.Send Method

.NET Framework 4,5

Odešle zprávu do připojení přihlášených k odběru zadaného signálu. Příkladem signálu může být určité připojení ID nebo úplný název skupiny (k manipulaci se skupinami slouží nástroj IGroupManager).

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public static Task Send(
	this IConnection connection,
	string connectionId,
	Object value,
	params string[] excludeConnectionIds
)

Parameters

connection
Type: Microsoft.AspNet.SignalR.IConnection
Připojení.
connectionId
Type: System.String
Signál, do kterého se má odeslat zpráva.
value
Type: System.Object
Hodnota k publikaci.
excludeConnectionIds
Type: System.String[]
Seznam ID připojení, která mají být vyloučena.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
Úloha, která reprezentuje čas dokončení vysílání.

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type IConnection. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: