Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Delta<TEntityType>.TryGetMember Method

Potlačí metodu DynamicObject TryGetMember, takže lze získat pouze vlastnosti typu EntityType.

Namespace:  System.Web.Http.OData
Assembly:  System.Web.Http.OData (in System.Web.Http.OData.dll)

public override bool TryGetMember(
	GetMemberBinder binder,
	out Object result
)

Parameters

binder
Type: System.Dynamic.GetMemberBinder
result
Type: System.Object

Return Value

Type: System.Boolean
Vrací objekt Boolean.
Zobrazit: