Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HubProxyExtensions.On Method (IHubProxy, String, Action)

.NET Framework 4,5

Zaregistruje se pro událost se zadaným názvem a zpětným voláním.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Hubs
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public static IDisposable On(
	this IHubProxy proxy,
	string eventName,
	Action onData
)

Parameters

proxy
Type: Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Hubs.IHubProxy
Objekt IHubProxy
eventName
Type: System.String
Název události.
onData
Type: System.Action
Zpětné volání

Return Value

Type: System.IDisposable
Objekt IDisposable reprezentující toto přihlášení k odběru

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type IHubProxy. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: