Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IHttpClient.Get Method

.NET Framework 4,5

Zašle asynchronní požadavek HTTP GET na zadanou adresu URL.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Http
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

Task<IResponse> Get(
	string url,
	Action<IRequest> prepareRequest
)

Parameters

url
Type: System.String
Adresa URL, na kterou má být odeslán požadavek.
prepareRequest
Type: System.Action<IRequest>
Zpětné volání, které inicializuje požadavek s výchozími hodnotami.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IResponse>
Vrací objekt Task<TResult>.
Zobrazit: