Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBCodeParser.EndTerminatedStatement Method (VBKeyword, Boolean, Boolean, String)

Zakončí ukončení příkazu.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected virtual Func<bool> EndTerminatedStatement(
	VBKeyword keyword,
	bool supportsExit,
	bool supportsContinue,
	string blockName
)

Parameters

keyword
Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.VBKeyword
Klíčové slovo
supportsExit
Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud ukončení podporuje konec, jinak hodnota false
supportsContinue
Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud ukončení podporuje pokračování, jinak hodnota false
blockName
Type: System.String
Název bloku

Return Value

Type: System.Func<Boolean>
Funkce, která zakončí ukončení
Zobrazit: