Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.ReadWhile Method

Přečte token, pokud nebylo dosaženo dané podmínky.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected internal IEnumerable<TSymbol> ReadWhile(
	Func<TSymbol, bool> condition
)

Parameters

condition
Type: System.Func<TSymbol, Boolean>
Podmínka

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<TSymbol>
Token, který má být čten
Zobrazit: