Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.SplitSymbol Method

Rozdělí obsah symbolu jazyka kódu v zadaném indexu.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public virtual Tuple<TSymbol, TSymbol> SplitSymbol(
	TSymbol symbol,
	int splitAt,
	TSymbolType leftType
)

Parameters

symbol
Type: TSymbol
Symbol, jehož obsah má být rozdělen
splitAt
Type: System.Int32
Index, kde dojde k rozdělení
leftType
Type: TSymbolType
Typ výčtu pro symbol jazyka

Return Value

Type: System.Tuple<TSymbol, TSymbol>
Řazená kolekce členů symbolu jazyka kódu
Zobrazit: