Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBCodeParser.KeywordTerminatedStatement Method

Určuje klíčové slovo, které ukončuje příkaz.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected virtual Func<bool> KeywordTerminatedStatement(
	VBKeyword start,
	VBKeyword terminator,
	bool supportsExit,
	bool supportsContinue
)

Parameters

start
Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.VBKeyword
Začátek
terminator
Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.VBKeyword
Ukončení
supportsExit
Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud ukončení podporuje konec, jinak hodnota false
supportsContinue
Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud ukončení podporuje pokračování, jinak hodnota false

Return Value

Type: System.Func<Boolean>
Funkce, která ukončuje příkaz
Zobrazit: