Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PositionTagged<T>.Inequality Operator

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda se tyto dva objekty liší.

Namespace:  System.Web.WebPages.Instrumentation
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static bool operator !=(
	PositionTagged<T> left,
	PositionTagged<T> right
)

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud jsou tyto dva objekty různé, jinak hodnota false
Zobrazit: