Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LocationTagged<T>.Equality Operator

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda jsou oba objekty LocationTaggedUTP stejné.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static bool operator ==(
	LocationTagged<T> left,
	LocationTagged<T> right
)

Parameters

left
Type: System.Web.Razor.Text.LocationTagged<T>
První objekt k porovnání
right
Type: System.Web.Razor.Text.LocationTagged<T>
Druhý objekt k porovnání

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud jsou oba objekty stejné, jinak hodnota false
Zobrazit: