Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PositionTagged<T>.Equals Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Instrumentation
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public override bool Equals(
	Object obj
)

Parameters

obj
Type: System.Object
Objekt, se kterým má být provedeno porovnání.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu; v opačném případě hodnota false
Zobrazit: