Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PositionTagged<T>.Position Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví pozici přidruženou k objektu PositionTagged<T>.

Namespace:  System.Web.WebPages.Instrumentation
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public int Position { get; private set; }

Property Value

Type: System.Int32
Pozice přidružená k objektu PositionTagged<T>
Zobrazit: