Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PositionTagged<T> Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Představuje pozici s příznakem.

System.Object
  System.Web.WebPages.Instrumentation.PositionTagged<T>

Namespace:  System.Web.WebPages.Instrumentation
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public class PositionTagged<T>

Type Parameters

T

Typ pozice

The PositionTagged<T> type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodPositionTagged<T>Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Inicializuje novou instanci třídy PositionTagged<T>.
Top

  NameDescription
Public propertyPositionTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá nebo nastaví pozici přidruženou k objektu PositionTagged<T>.
Public propertyValueTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá nebo nastaví hodnotu aktuální instance.
Top

  NameDescription
Public methodEqualsTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu. (Overrides Object.Equals(Object).)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá hodnotu hash aktuální instance. (Overrides Object.GetHashCode().)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToStringTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrací řetězcovou reprezentaci objektu PositionTagged<T>. (Overrides Object.ToString().)
Top

  NameDescription
Public operatorStatic memberEqualityTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Určí, zda jsou oba objekty stejné.
Public operatorStatic memberImplicit(Tuple<T, Int32> to PositionTagged<T>)Převádí zadaný objekt na objekt PositionTagged<T>.
Public operatorStatic memberImplicit(PositionTagged<T> to T)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Převede value na objekt PositionTagged<T>.
Public operatorStatic memberInequalityTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Určuje, zda se tyto dva objekty liší.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: