Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.CreateMarkerSymbol Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří symbol jazyka kódu se zadaným zdrojovým umístěním jako počáteční značkou.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public abstract TSymbol CreateMarkerSymbol(
	SourceLocation location
)

Parameters

location
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Zdrojové umístění jako počáteční značka

Return Value

Type: TSymbol
Symbol pro jazyk kódu
Zobrazit: