Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.CreateTokenizer Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří tokenizátor jazyka kódu Razor pro zadaný zdrojový dokument.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public abstract TTokenizer CreateTokenizer(
	ITextDocument source
)

Parameters

source
Type: System.Web.Razor.Text.ITextDocument
Zdrojový dokument

Return Value

Type: TTokenizer
Tokenizátor jazyka kódu Razor pro zadaný zdrojový dokument
Zobrazit: