Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.Optional Method (KnownSymbolType)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určí, zda je analýza tokenu s daným typem volitelná.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected internal bool Optional(
	KnownSymbolType type
)

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je analýza tokenu s daným typem volitelná, jinak hodnota false
Zobrazit: