Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.GetKnownSymbolType Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá konkrétní typ symbolu jazyka pro daný typ symbolu.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public abstract TSymbolType GetKnownSymbolType(
	KnownSymbolType type
)

Parameters

type
Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.KnownSymbolType
Typ symbolu, který má být získán

Return Value

Type: TSymbolType
Konkrétní typ symbolu jazyka pro daný typ symbolu
Zobrazit: