Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.KnowsSymbolType Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je symbol neznámého typu.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public virtual bool KnowsSymbolType(
	KnownSymbolType type
)

Parameters

type
Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.KnownSymbolType
Známý typ symbolu

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je symbol neznámého typu, jinak hodnota false
Zobrazit: