Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.PushSpanConfig Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vynutí předání konfigurace rozpětí.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected IDisposable PushSpanConfig()

Return Value

Type: System.IDisposable
Instance IDisposable, která ukončí konfiguraci
Zobrazit: