Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.IsNewLine Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je symbol typu new line.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public virtual bool IsNewLine(
	TSymbol symbol
)

Parameters

symbol
Type: TSymbol
Symbol ke kontrole

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je symbol typu new line, jinak hodnota false
Zobrazit: