Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.FlipBracket Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí symbol opačně orientované závorky pro zadaný symbol závorky.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public abstract TSymbolType FlipBracket(
	TSymbolType bracket
)

Parameters

bracket
Type: TSymbolType
Symbol závorky k převrácení

Return Value

Type: TSymbolType
Symbol opačně orientované závorky pro zadaný symbol závorky
Zobrazit: