Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HelperPage.EndContext Method (TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Označuje konec bloku kontextu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static void EndContext(
	TextWriter writer,
	string virtualPath,
	int startPosition,
	int length,
	bool isLiteral
)

Parameters

writer
Type: System.IO.TextWriter
Zapisovač textu
virtualPath
Type: System.String
Virtuální cesta pomocné rutiny
startPosition
Type: System.Int32
Počáteční pozice
length
Type: System.Int32
Délka kontextu
isLiteral
Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud má kontext atribut literálu; jinak hodnota false
Zobrazit: