Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerView<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType> Constructor

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy TokenizerView<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public TokenizerView(
	TTokenizer tokenizer
)

Parameters

tokenizer
Type: TTokenizer
Zobrazení tokenizátoru
Zobrazit: