Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CodeGeneratorContext.GenerateLinePragma Method (Span, Int32)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Generuje řádkovou direktivu pragma pro zdroj.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public CodeLinePragma GenerateLinePragma(
	Span target,
	int generatedCodeStart
)

Parameters

target
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Span
Zdrojová značka span
generatedCodeStart
Type: System.Int32
Počáteční index kódu

Return Value

Type: System.CodeDom.CodeLinePragma
Řádková direktiva pragma pro zadaný zdroj
Zobrazit: