Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.CreateSymbol Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vytvoří typ symbolu jazyka pro tokenizátor se zadaným obsahem.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected abstract TSymbol CreateSymbol(
	SourceLocation start,
	string content,
	TSymbolType type,
	IEnumerable<RazorError> errors
)

Parameters

start
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Začátek umístění zdroje
content
Type: System.String
Hodnota obsahu.
type
Type: TSymbolType
Typ symbolu
errors
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<RazorError>
Chyba syntaxe Razor

Return Value

Type: TSymbol
Typ symbolu jazyka pro tokenizátor
Zobrazit: