Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SymbolBase<TType>.OffsetStart Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Zahájí časové posunutí pro umístění zdroje.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public void OffsetStart(
	SourceLocation documentStart
)

Parameters

documentStart
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Začátek dokumentu

Implements

ISymbol.OffsetStart(SourceLocation)
Zobrazit: