Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorTemplateEngine.ParseTemplateCore Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Analyzuje jádro šablony.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected internal virtual ParserResults ParseTemplateCore(
	ITextDocument input,
	Nullable<CancellationToken> cancelToken
)

Parameters

input
Type: System.Web.Razor.Text.ITextDocument
Vstupní text, který se má analyzovat
cancelToken
Type: System.Nullable<CancellationToken>
Token sloužící ke zrušení analyzátoru

Return Value

Type: System.Web.Razor.ParserResults
Výsledný strom analýzy
Zobrazit: