Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBCodeParser.Optional Method (VBKeyword)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda klíčové slovo z kódu je volitelné.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected bool Optional(
	VBKeyword keyword
)

Parameters

keyword
Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.VBKeyword
Klíčové slovo

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud klíčové slovo z kódu je volitelné, jinak hodnota false
Zobrazit: