Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerView<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.PutBack Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vloží určený symbol do zobrazení tokenizátoru.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public void PutBack(
	TSymbol symbol
)

Parameters

symbol
Type: TSymbol
Symbol
Zobrazit: