Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ValidationHelper.Add Method (String, IValidator[])

Zaregistruje element vstupu uživatele pro ověření.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void Add(
	string field,
	params IValidator[] validators
)

Parameters

field
Type: System.String
Název (hodnota atributu name) elementu vstupu uživatele, který má být ověřen
validators
Type: System.Web.WebPages.IValidator[]
Seznam tvořený jedním nebo více typy ověření, které mají být zaregistrovány

You can register the same user input element multiple times using different validation types. For example, you can register an element to be required and also the have a range or string length. However, you can only register a user input element once for a specific type of validation. For example, you can call this method in the following ways:

Validation.Add("description", Validator.Required(), Validator.StringLength(5));

Zobrazit: