Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBCodeParser.OtherParserBlock Method (String, String)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Indikuje blok analyzátoru.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected void OtherParserBlock(
	string startSequence,
	string endSequence
)

Parameters

startSequence
Type: System.String
Počáteční sekvence
endSequence
Type: System.String
Koncová sekvence
Zobrazit: