Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.Initialize Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje dané rozpětí.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected void Initialize(
	SpanBuilder span
)

Parameters

span
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanBuilder
Rozpětí k inicializaci
Zobrazit: