Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ValidationHelper.RequireField Method (String)

Zaregistruje zadané pole jako pole vyžadující vstup uživatele.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void RequireField(
	string field
)

Parameters

field
Type: System.String
Název (hodnota atributu name) elementu vstupu uživatele, který má být ověřen
Zobrazit: