Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.HaveContent Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá hodnotu udávající, zda tokenizátor má obsah.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected bool HaveContent { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud tokenizátor má obsah, jinak hodnota false
Zobrazit: