Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.Raw Method (Object)

Sbalí značku jazyka HTML v instanci HtmlString tak, aby byla interpretována jako značka HTML.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IHtmlString Raw(
	Object value
)

Parameters

value
Type: System.Object
Objekt pro vykreslení jazyka HTML.

Return Value

Type: System.Web.IHtmlString
Nezakódovaný formát HTML.

The Razor syntax @ operator HTML-encodes text before rendering it. This causes the text to be displayed as regular text in the web page instead of being interpreted as HTML markup.

Use the Raw method when the specified text represents an actual HTML fragment that should not be encoded and that you want to render as markup.

Zobrazit: