Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RequestFieldValidatorBase Constructor (String, Boolean)

Inicializuje novou instanci odvozené třídy, zaregistruje zadaný řetězec jako chybovou zprávu, která má být zobrazena v případě, že nebude dodána žádná hodnota, a určí, zda metoda může používat neověřená data.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

protected RequestFieldValidatorBase(
	string errorMessage,
	bool useUnvalidatedValues
)

Parameters

errorMessage
Type: System.String
Chybová zpráva
useUnvalidatedValues
Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud má být použit neověřený vstup uživatele; hodnota false, pokud mají být neověřená data odmítnuta. Tento parametr je nastaven na hodnotu true voláním metod v případech, kdy skutečná hodnota vstupu uživatele není důležitá, například u povinných polí.
Zobrazit: