Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SpanEditHandler.ApplyChange Method (Span, TextChange, Boolean)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Použije změnu textu pro značku span.

Namespace:  System.Web.Razor.Editor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public virtual EditResult ApplyChange(
	Span target,
	TextChange change,
	bool force
)

Parameters

target
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Span
Značka span, pro kterou mají být použity změny
change
Type: System.Web.Razor.Text.TextChange
Změna, která má být použita
force
Type: System.Boolean
Hodnota true , má-li být přijat částečný výsledek, jinak hodnota false

Return Value

Type: System.Web.Razor.Editor.EditResult
Výsledek operace použití
Zobrazit: