Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPackageSource.Equals Method (Object)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určí, zda se zadaný objekt rovná této instanci.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public override bool Equals(
	Object obj
)

Parameters

obj
Type: System.Object
Objekt k porovnání s touto instancí

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud se zadaný objekt rovná této instanci, jinak hodnota false.
Zobrazit: