Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ResponseExtensions.WriteBinary Method (HttpResponseBase, Byte[], String)

Zapíše do výstupního datového proudu odpovědi HTTP sekvenci bajtů, která představuje binární obsah zadaného typu MIME.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static void WriteBinary(
	this HttpResponseBase response,
	byte[] data,
	string mimeType
)

Parameters

response
Type: System.Web.HttpResponseBase
Instance příjmu odpovědi HTTP
data
Type: System.Byte[]
Pole obsahující bajty k zápisu
mimeType
Type: System.String
Typ MIME binárního obsahu

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type HttpResponseBase. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: