Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorEngineHost.PostProcessGeneratedCode Method (CodeCompileUnit, CodeNamespace, CodeTypeDeclaration, CodeMemberMethod)

Note: This API is now obsolete.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vrátí tuto metodu ke zveřejnění veškerého zpracovaného generovaného kódu pro daného hostitele.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

[ObsoleteAttribute("This method is obsolete, use the override which takes a CodeGeneratorContext instead")]
public virtual void PostProcessGeneratedCode(
	CodeCompileUnit codeCompileUnit,
	CodeNamespace generatedNamespace,
	CodeTypeDeclaration generatedClass,
	CodeMemberMethod executeMethod
)

Parameters

codeCompileUnit
Type: System.CodeDom.CodeCompileUnit
Jednotka kompilace kódu
generatedNamespace
Type: System.CodeDom.CodeNamespace
Vygenerovaný obor názvů
generatedClass
Type: System.CodeDom.CodeTypeDeclaration
Vygenerovaná třída
executeMethod
Type: System.CodeDom.CodeMemberMethod
Metoda spouštění
Zobrazit: