Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.InitializeDatabaseConnection Method (String, String, String, String, String, Boolean)

Inicializuje systém členství připojením k databázi, která obsahuje uživatelské informace, pomocí zadaného zprostředkovatele členství nebo rolí, a volitelně vytváří tabulky členství, pokud dosud neexistují.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static void InitializeDatabaseConnection(
	string connectionString,
	string providerName,
	string userTableName,
	string userIdColumn,
	string userNameColumn,
	bool autoCreateTables
)

Parameters

connectionString
Type: System.String
Název připojovacího řetězce pro databázi obsahující uživatelské informace. Pokud používáte systém SQL Server Compact, může se jednat o název souboru databáze (soubor SDF) bez přípony názvu souboru „.sdf“.
providerName
Type: System.String
Název zprostředkovatele dat ADO.NET. Chcete-li použít systém Microsoft SQL Server, je doporučováno přetížení InitializeDatabaseConnection(String, String, String, String, Boolean).
userTableName
Type: System.String
Název tabulky databáze obsahující informace o uživatelském profilu.
userIdColumn
Type: System.String
Název sloupce databáze obsahujícího ID uživatelů. Tento sloupec musí být zadán jako celé číslo (int).
userNameColumn
Type: System.String
Název sloupce databáze obsahujícího uživatelská jména. Tento sloupec slouží k přiřazování dat uživatelského profilu k datům členského účtu.
autoCreateTables
Type: System.Boolean
Hodnota true udávající, že tabulky uživatelských profilů a členství, by měly být vytvářeny automaticky, hodnota false udávající, že tabulky by neměly být vytvářeny automaticky. Ačkoliv lze tabulky členství vytvářet automaticky, samotná databáze již musí existovat.

Další informace naleznete v tématu InitializeDatabaseConnection().

Zobrazit: