Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.TextBox Method (String)

Vrátí ovládací prvek text HTML, který má zadaný název.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IHtmlString TextBox(
	string name
)

Parameters

name
Type: System.String
Hodnota pro přiřazení atributu name elementu ovládacího prvku HTML.

Return Value

Type: System.Web.IHtmlString
Značka jazyka HTML představující ovládací prvek text.

ExceptionCondition
ArgumentException

Parametr name má hodnotu null nebo je prázdný.

The returned markup consists of an HTML input element in the following form:

<input type="text" name="name" />

Zobrazit: