Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.ConfirmAccount Method (String)

Potvrdí, že je účet platný a aktivuje jej.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static bool ConfirmAccount(
	string accountConfirmationToken
)

Parameters

accountConfirmationToken
Type: System.String
Potvrzovací token k předání zprostředkovateli ověření.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud je účet potvrzený, jinak hodnota false.

ExceptionCondition
InvalidOperationException

Nebyla volána metoda SimpleMembershipProvider.Initialize(String, NameValueCollection).

– nebo –

Nebyla volána metoda InitializeDatabaseConnection().

– nebo –

Zprostředkovatel členství SimpleMembershipProvider není registrován v konfiguraci vašeho webu. Další informace vám poskytne správce systému vašeho webu.

Potvrzovací token je generován metodou CreateAccount(String, String, Boolean), CreateUserAndAccount(String, String, Object, Boolean) a GeneratePasswordResetToken(String, Int32). Tento token je obvykle poslán uživateli jako odkaz v e-mailové zprávě, a uživatel kliknutím na tento odkaz ověří svou identitu.

Příklad použití metody ConfirmAccount(String) naleznete v souboru Confirm.cshtml v šabloně Starter Site (Počáteční web).

Zobrazit: